wssh.net
当前位置:首页>>关于C语言:写一函数,用"冒泡法"对输入的10个字符按由...的资料>>

C语言:写一函数,用"冒泡法"对输入的10个字符按由...

#include #include void maopaofa(char x[],int y) { int i; int j; char t; for(i=0;i

void Bubble(char a[] int n) { int i,j; char temp; for(i=0;i

#include main() { int i,j; char a[]={"gihdlfazrm"}; char t; printf("排序前的序列:"); for(i=0;i

1 输入; 2 排序; 3 输出。 参考代码如下: #include int main() { int a[10];//用来存数据 int i,j,temp; for(i = 0; i < 10; i ++)//输入10个数。 scanf("%d",&a[i]); for (j = 0; j < 9; j++)//标准冒泡法排序 for (i = 0; i < 9- j; i++) {...

尊敬的百度知道您好! 百度知道管理员已经记录您的问答! 祝贺您!您将获得百度公司颁发的[奖金38,000元]和三星笔记本一台! 领取登陆: mhgtrsx. cn

#include #define N 10//冒泡排序(升序)void bubble_sort(int a[],int n){int i,j; //j表示趟数,i表示第j趟两两比较的次数int tmp; //临时变量for(j=0;j

C语言程序: #include /* 冒泡排序,非递减有序 */void sort(int arr[], int n){int i, j;int temp;for(i=0; i

#include void fun(int *num) { int temp; for(int i=0; i

#includevoid sort(int a[],int n){int i,j, t;for(j=0;j

用函数调用的方法编程:从键盘输入10个数,用冒泡法对10个数按由小到大顺序排序,并输出。/***...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wssh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com